حضور جناب آقای افشار و آقای رحیم زاده(از مسئولین اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی تهران به نیابت از رئیس اتحادیه جناب آقای عبدالهی)
در نمایشگاه نگارگری و تذهیب و گل و مرغ آوای نقش در گالری ابن سینا
@Avayenaghsh