🔰گوجه های فاسد شده عبرتی برای کشاورزانی که به توصیه های جهاد کشاورزی توجهی نکرده اند!

🔸️ ۱۱۰ هزار تن گوجه برای حمایت از کشاورزان خریداری شده است

🔹️رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس: در طول تاریخ کشاورزی بیشترین مقداری که گوجه خریداری شده ۱۸ هزار تن بوده اما تا امروز ۱۱۰ هزار تن گوجه برای حمایت از کشاورزان خریداری شده است.

@khbar_fars