🔻مناطق آلوده به ملخ در فارس پایش می‌شود

🔹️رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:
با اشاره به لزوم آمادگی مقابله با هجوم ملخ صحرایی، پایش مناطق آلوده و تخم ریزی شده در دستور کار قرار دارد.

🔹️ پارسال با همکاری مردم مبارزه رضایت بخشی با ملخ صورت گرفت از این رو چارچوب فلوچارت اجرایی قبل دنبال می‌شود.

@khbar_fars