📕ثبت نام ترم آبان ماه شروع شد.
📔یادگیری مکالمه انگلیسی در ۱۰۰ روز.
📓آموزش تضمینی مکالمه مجازی انگلیسی.
پل ارتباطی ما با شما.👇👇
🎤 @N_Zahiri_62

🎲عبارت های کاربردی در مکالمات انگلیسی.
🔰🆎🔰🆎🔰
What’s that smell?
این چه بویست؟
🔰🆎🔰🆎🔰
Can you smell something burning?
بوی سوختنی حس می کنی؟
🔰🆎🔰🆎🔰
Yeah, I guess it’s the strong/ weak smell of oil.
بله، فکر می کنم کمی/ خیلی بوی نفت می آید.
🔰🆎🔰🆎🔰
Why are you sniffing the milk?
چرا شیر را بو می کنی؟
🔰🆎🔰🆎🔰
He has lost his sense of smell.
حس بویایی اش را از دست داده.
🔰🆎🔰🆎🔰
He has a good sense of smell.
حس بویایی خوبی دارد.
🔰🆎🔰🆎🔰
How can I improve the flavor of this soup?
چطور می توانم رایحه این سوپ را بهتر کنم؟
🔰🆎🔰🆎🔰
Your perfume is cool! What perfume are you wearing?
عطرت با حال است! چه عطری میزنی؟
🔰🆎🔰🆎🔰
As she walked past, I caught a whiff of her perfume.
وقتی از کنارم می گذشت، بوی عطرش را حس کردم.
🔰🆎🔰🆎🔰
I like your sweet perfume.
عطر خوش بوی شما را دوست دارم.
🔰🆎🔰🆎🔰
Your shirt smells of tobacco.
پیراهنت بوی تنباکو می دهد.
🔰🆎🔰🆎🔰
This rotten meat gives off a terrible smell.
این گوشت فاسد شده بوی بسیار بدی می دهد.
🔰🆎🔰🆎🔰
This soap has a nice scent. Where did you buy this scented soap?
این صابون رایحه خیلی خوبی دارد. این صابون خوش بو را از کجا خریده ای؟
🔰🆎🔰🆎🔰
Nader, you have got smelly feet.
نادر، پاهایت بوی بد می دهند.
🔰🆎🔰🆎🔰
You have a very bad body odor.
بدنت بوی خیلی بدی می دهد.
🔰🆎🔰🆎🔰
Your breath stinks of garlic.
دهانت بوی سیر می دهد.
🔰🆎🔰🆎🔰

@channel_english_for_life