رویای شخصی

فرض کنیدپادشاهی شمارابرای مأموریت خاصی به شهری فرستاده.شما به شهررفته وصدکار دیگر انجام میدهید به جزآن مأموریت.پس شماهیچ کاری انجام نداده اید.آدمی برای انجام وظیفه ای به این جهان آمده که اگر آنرا انجام ندهدگویی هیچ کاری نکرده.مولانا