✳️جمشید قاجار، به مرگ کسانی که دچار مرگ مغزی می شوند پایان داد. سرپرست استادان دانشگاه استنفورد، ایشون سرپرست بزرگترین پروژه صدمات مغزی جهان است، او سیستمی اختراع کرد که هر نوع صدمه مغزی را در ۶ ثانیه شناسایی و از مرگ حتمی جلوگیری میکند.دولت آمریکا ایشون رو در رأس محققان و بودجه کشور قرار داده است.

✳️تنها نخبه ایرانی که یک روز در تقویم آمریکا به نام او نامگذاری شده و ترامپ شدیدا خواهان ملاقات با او شده است!

او تنها ایرانی تاریخ است که اینگونه آمریکایی ها را شیفته خود کرده است!
تمام شبکه های آمریکایی او را نشان داده اند! افتخاری است برای ایرانیان…

@RoyayeShakhsi