شما اینجا هستید تا از نیت الهی برای آفرینش هستی پرده برداشته شود؛ اهمیت شما در این است.

#اکهارت_تله

@RoyayeShakhsi