برای تغيير زندگی، لازم است اولويت‌های خود را تغيير دهيد.

@RoyayeShakhsi