هرگز فراموش نخواهم کرد که به هر چیز بیندیشم، هر چه بر زبان جاری سازم، هر عملی که به انجام رسانم و هر احساسی که در درونم برانگیخته شود در دفتر طبیعت ثبت خواهد شد. شاید بتوانم آنانی را که در اطرافم به سر می‌برند، فریب دهم ولی طبیعت را هرگز نمی‌توانم به بازی بگیرم .

#جی_پی_واسوانی
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo