هرگز فکر نکنید باید سال ها قبل
شروع میکردید
این فکر باورهایتان را خراب می کند..
در عوض بگویید…
می خواهم همین الان شروع کنم
وبهترین سالهای زندگی ام را خلق کنم
@vanak_online_shop