بخند و شاد باش
تو اين كانال همه چيز واسه خندت مهياست
اينجا بدون خنده خارج نميشي
😉😉
@mofid_khande