موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز برای از سر گرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند.

#هانری_کپ
#کلام_روز
#عیار_تو

با ما همراه باشید…

@AyareTo