دلتنگے من از شلوغے اطرافم نیست

دلتنگے من از تنهایے شبهام است

از وجود یڪ دل شڪستہ و نیمہ جان

@Texter5