نیازهای احساسی، تنها نیاز به عشق و محبت را شامل نمیشود بلکه مهم‌تر از آن توجه به این حقیقت است که احساسات شما را نه تنها نپذیرفته‌اند بلکه آنها را نادیده گرفته و منکر آن شده‌اند.

• رابین نوروود

@Texter5