زیبایی که در وجود من میبینی انعکاسی از وجود خود توست..

@Texter5