بگذار انسان، انسان باشد؛
و رابطەاش با جهان رابطەای انسانی،
آنگاه عشق را تنها با عشق
مبادله خواهد کرد
و اعتماد را با اعتماد.

• کارل

@Texter5