هر چقدر هم که بگوییم :
مردها فلان زنها فلان یا تنهایی خوب
است و دنیا زشت است ،
آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر میزند …!

• چارلز

@Texter5