🌺علت ترک های ساختمان
نبود گل گچ قبل از گچ کاری دیوار و سقف
وجود نم و رطوبت دیوار و سقف
نشست ساختمان
گچ کاری نامناسب
سوراخ بودن ایزوگام ساختمان آموزش 😎 طراحی

┏━━━🍃❤️🍂━━━┓
@mobinpainter 👈هنرما
┗━━━🍂❤️🍃━━━┛