🌺رطوبت دیوار سرویس های بهداشتی
در صورتیکه لایه ایزوگام و یا قیرگونی سرویسهای بهداشتی بدرستی عمل کنند، نباید رطوبت از سرویسهای بهداشتی به بیرون نشت کند. معمولا نشت رطوبت به دلیل عدم اجرای صحیح کفشور اتفاق می افتد. اجرای صحیح کفشور مطابق شکل فوق است: آموزش 😎 طراحی

┏━━━🍃❤️🍂━━━┓
@mobinpainter 👈هنرما
┗━━━🍂❤️🍃━━━┛