از شنبه دوباره شروع میکنیم
این با سعی میکنم کمتر سیگنال بلند مدت بزاریم tpهای کمتر و استاپ های پایین