انسان براي فلج كردن قواي دفاعي خود وسايل مختلفي اختراع كرده است .
يكي از اين وسايل ترياك، ديگري مشروب ،سومي خرافات مذهبي ،
و چهارمي همين توهمي است كه تقدير نام دارد.
@ravanshenasi_banafsh💜