وقتی کودك هیچ کاري انجام نداده است اما به او لقب «نابغه» می دهیم، کودك دچار شخصیت تلقینی می شود، که «من نابغه هستم» «من با استعدادم»«من قهرمانم» و …

در این حالت بچه دچار تکبر می شود، قدرت همبازي شدن با هم سن و سالان خودش را از دست می دهد چون این درك را دارد که «می دونید من کی هستم؟!». و مرتب این لقب ها را می گیرد و می رود بالا به سمت خود پندارهٔ کاذب مثبت.
@ravanshenasi_banafsh💜