#نکته_امروز

مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست.
مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست.
بلکه مثبت اندیشی یعنی:
باور داشته باشید برای هر مشکلی راهی هست،
باور داشته باشید راه رسیدن به خواسته های تان،عزم و اراده خودتان است،
باور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم، آخر دنیا نیست،
باور داشته باشید که انسان ها قصد آزار شما را ندارند،
بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند!!!
@ravanshenasi_banafsh💜