چه روز خوبی خواهد بود، زمانی که همه یاد بگیریم که در دیگری به دنبال نقص نباشیم، مگر زمانی که خودمان بی نقص باشیم.
@ravanshenasi_banafsh💜