هیچوقت در رسیدن به آنچه که
از ته دل می خواهی
تسلیم نشو
تمام.
@ravanshenasi_banafsh💜