پسرم

هر صبح که چشمانم در چشمان زیبایت می افتد

مرد تر شده ای و من

به داشتن چنین پسری به خودم میبالم

#نمونه_کار👆👆👆
@onkha