💎دستبند جاسپر تراش پیچ٬ اوناکیت و عقیق سیاه (انیکس) مات معدنی

📌قیمت: ۶۵ ت
🆔 t.me/Atigh_ir