بعضى وقتا دوتا آدم باید از هم جدا بشن تا بفهمن چقدر به برگشتن به هم نیاز دارن