اگر بزرگ فکر کنی،
باورت عمیق باشه
تلاشت زیاد باشه،
در نهایت نتیجه هم بزرگ خواهد بود.
بهترینِ خودت باش
هیچ کس مثل تو نیست و این قدرت توست

‏کاش همواره این سخن لقمان حکیم را بیاد بیاوریم که :

شر با شر خاموش نمی شود
چنان که آتش با آتش،

بلکه شر را خیر فرو می نشاند
و آتش را آب

@Good_speech