اگر برای ساختن زندگی ای که

دوست دارید،وقت نگذارید.

در نهایت مجبور خواهید شد،

وقت زیادی را صرف رویارویی

با زندگی ای کنید

که هیچ علاقه ای به آن ندارید.

@Good_speech