۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن…
حرمتها "شکسته" میشود.

۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن…
تبدیل به "وظیفه" میشود.

۳ – هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز…
"بی ارزش" میشوی…

از ذهن تا دهن فقط یک "نقطه" فاصله است…

پس تا ذهنت را باز نکردی ،
دهنت را باز نکن…

@Good_speech