هیچکس برتر نیست
هیچکس پست تر نیست ،
اما هیچکس برابر هم نیست!
انسانها منحصر به فرد هستند ،
غیر قابل مقایسه
تو ، تو هستی
من، من هستم

@Good_speech