خطرناک تر از
انسان هاے سنگ دل
انسان هایے هستند که
شعارشان انسانیت است
امـــا
عملشان متضاد شعارشان…!!

@Good_speech