میگویند همه با هم متحد شوند
تا دنیا عوض شود اما نمی‌فهمند
اگر همه با هم متحد می شدند
دیگر چه‌نیازی به‌تغییر دنیا بود !!

@Good_speech