مرد فقیری از خدا سوال کرد :
چرا من اینقدر فقیر هستم …؟

خدا پاسخ داد :
چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی …
مرد گفت :
من چیزی ندارم که ببخشم ؟
خدا پاسخ داد : دارایی هایت کم نیست…!

یک صورت ، که میتوانی لبخند برآن داشته باشی !
یک دهان ، که میتوانی از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی!
یک قلب ، که میتوانی به روی دیگران بگشایی!
چشمانی ، که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!
 
" فقر واقعی فقر روحی است …"

🍃🌺 ♥️ ♥️ 🌺🍃