اهدای مدال شجاعت به سگ یابنده «ابوبکر بغدادی»

🔹ترامپ به سگی که ادعا شده در عملیات دستگیری و کشتن سرکرده داعش نقش موثری ایفا کرده، مدال شجاعت اعطا کرد.

@dogshopu