اشپیتز یکوسالونیمه نر
قابل تحویل حضوری
در اصفهان همدان
قیمت ۶۰۰
۰۹۱۸۶۱۲۶۸۱۶