🔸 اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

🔹 گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

رَکبِ شاخص