شاخص هنوز نتونست از ۳۰۷۴۱۵ عبور کنه و زیر این ناحیه استپ کرده