#وبملت سهام مورد نظر به علت داده های کم و غیر قابل اتکا در حال حاضر تحلیل تکنیکال آن با ریسک مواجه است