روزها يادت
شب ها خوابت
شب ها خوابت
روزها يادت
و اين
مرگبارترين چرخه‌ى بى انتهاست …

#سيدطه_صداقت
@dobity