هیچکس نخواهد فهمید…
در زندگی هر آدمی
یک نفر هست
که دوست داشتنی ترین
پنهان دنیاست…!

#امیر_وجود

@dobity