تو پدید آمده ای خلقت برتر بشوی
به سر عالمیان منّت آخر بشوی
چو خدا خواست تجلّی بکند در مهرت
فرصتی بهتر از این نیست که "مادر" بشوی!

#مریم_صفری

@maryam