۳۲اینج صنام درحدصفر بامیز ۲۵۰۰۰۰۰۰
شماره تماس۰۹۱۰۴۱۶۹۶۳۳
  @tablighat_bartar11