قیمت روز انواع مدل کارتخوانهای سیار
Pax s 90 استوک
Pax s 90 ریفر
Pax s 910 استوک
Pax s 910 ریفر
Verifone 675 استوک

قیمت ها به ترتیب به تومان
۱۲۵۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰
۱۴۵۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰
۱۵۵۰۰۰۰