باسلام به همکاران محترم !بهترین جا یگزین برای مخازن دوجداره وکویلدار با50درصد باز دهی بیشتر وبا50درصد هزینه کمتر اسایش وارامش را به مردم هدیه کنید