لطفا حواله های خود را فقط به حساب نامبرده بفرستید
و رسید حواله را به آیدی زیر بفرستید

🆔 :@iq_mobile