5 میلیون تومن در3 ماه 😊 ثبت نام من بابقیه فرق داره من کارمند بانک هستم