درگذشت مرحوم مغفور

حاج محمود پورعباسی

@AmvatYazd
آگهی شماره 1060
کانال اموات یزد