درگذشت مرحوم مغفور

محمد علی حریری

@AmvatYazd
آگهی شماره 1062
کانال اموات یزد